Publicerad 15 november 2021

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer

Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer som är på remiss. Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år.

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.

Följande remissdatum gäller för vårdprogram, vårdförlopp och riktlinjer:

 • 15 februari
 • 15 april
 • 15 september
 • 15 november

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppet eller vårdprogrammet. Beslut om fastställande av vårdförlopp och vårdprogram fattas av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Därefter beslutar regionerna om införande.

Aktuella remisser

 • Cancersjukdomar

  Nya och reviderade standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram.
 • Endokrina sjukdomar

  Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för diabetes med hög risk för fotsår
 • Hjärt- och kärlsjukdomar

  Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp samt nationellt vårdprogram för venös sjukdom i benen – varicer och bensår
 • Infektionssjukdomar

  Nationell elimineringsplan – plan för eliminering av hepatit C
 • Mag- och tarmsjukdomar

  Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och nationellt vårdprogram för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt nationellt vårdprogram för levercirros
 • Nervsystemets sjukdomar

  Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA del 2
  samt delar av del 1

 • Rörelseorganens sjukdomar

  Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros – proteskirurgi del 2
 • Sällsynta sjukdomar

  Nationellt vårdprogram för 22q11-deletionssyndrom
 • Äldres hälsa

  Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård
 • Ögonsjukdomar

  Riktlinjer för handläggning av retinal venocklusion, våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD), merkelcellscancer i ögonregionen samt periokulär talgkörtelcancer

Avslutade remisser under bearbetning

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård