Publicerad 8 december 2022

Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation

Samverkansgruppen ska samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser. Det är en avgörande del i att skapa förutsättningar för en jämlik, effektiv och kunskapsbaserad vård.

Uppdrag

För den fortsatta utvecklingen av regionernas vårdinformationsmiljöer är det viktigt att det är ordning på användningen av begrepp, termer, kodverk, klassifikationer, informationsstruktur, modeller och standarder inom hälso- och sjukvården. Detta är en förutsättning för att informationen ska kunna återanvändas i olika syften, utan att förlora sitt sammanhang eller sin betydelse. Det är också en förutsättning för att uppgifter ska kunna föras över mellan system och tolkas på samma sätt oavsett i vilket system de hamnar.

Alla regioner håller på att införa nya eller vidareutvecklade vårdinformationssystem. Dessa ska anpassas och fyllas med innehåll. Det finns stora vinster för regionerna i att arbeta tillsammans kring strukturerad vårdinformation, men det krävs även en gemensam ledning och styrning, både nationellt och regionalt, för att säkra en följsamhet till överenskomna tillämpningar av till exempel standarder och kodverk. Detta är det övergripande syftet med det arbete som initieras och drivs av samverkansgruppen.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Insatsområden

Arbetsgrupper

Samverkansgruppen har till sin hjälp tre nationella arbetsgrupper:

Arbetsgrupp strukturerad vårdinformation

Användning av Snomed CT

 • Strukturerad vårdinformation kvalitetsregister, som arbetar med att effektivisera överföringen av information mellan vårdinformationssystem och nationella kvalitetsregister. Mer information om det arbetet finns här:

Informationsförsörjning till nationella kvalitetsregister på kvalitetsregister.se

Samarbeten

Samarbete med andra samverkansgrupper (NSG) och programområden (NPO) sker i dessa arbetsgrupper:

Strukturerad vårdinformation centrala venkatetrar (tillsammans med NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Strukturerad vårdinformation läkemedel (tillsammans med NSG läkemedel och medicinteknik)

Strukturerad vårdinformation patologi (tillsammans med NPO medicinsk diagnostik)

Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor (tillsammans med NPO levnadsvanor)

Fortsatt utveckling och etablering av organisation och samarbetsformer

Samverkansgruppen ska driva arbetet med att hitta former för förankring, implementering och samarbete med andra aktörer, både på nationell och regional nivå. Genom att samverkansgruppen har fått ett mandat att fatta gemensamma beslut, får regionerna bättre förutsättningar att samlat och mer effektivt möta de möjligheter och utmaningar som utvecklingen av framtidens vårdinformationsmiljöer medför.

Detta ska tas fram:

 • Process för att fånga behov, förankra, ta beslut och implementera dessa
 • Beskrivning av hur arbete med strukturerad vårdinformation bör organiseras inom systemet för kunskapsstyrning
 • Tydlighet kring samarbetsformer med berörda myndigheter

Fortsatt arbete för en mer enhetlig informationsstruktur

Samverkansgruppen ska påbörja arbete med att utreda förutsättningar och möjligheter till gemensamma informationsmängder samt principer och metoder för arbetet framåt, utifrån ett antal konkreta aktiviteter. Genom att samordna och samarbeta kring frågor som rör informationsstruktur kan regionerna minska mängden dubbelarbete och skapa förutsättningar för bättre tillgång till vårdinformation och kunskap över system- och vårdgivargränser.

Detta ska tas fram:

 • Strukturerad vårdinformation i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp genom till exempel informatiskt arbete med indikatorer
 • Nationella arbetsgrupper för strukturerad vårdinformation inom beslutade domäner eller områden
 • Metodstöd i form av en regiongemensam handbok
 • Långsiktig inriktning och strategi för samverkansgruppens arbete

Ökat fokus på etablering av förvaltning av resultat av informatiskt arbete

Samverkansgruppen ska arbeta för att säkra kvalitet och användbarhet av det arbete som görs i ett långsiktigt perspektiv. Den ska utreda förutsättningar och möjligheter för en långsiktig förvaltning av resultatet av informatiskt arbete. Fokus bör ligga på att beskriva hur kliniskt (och annat) innehåll som har strukturerats kan kvalitetssäkras och göras användbart över tid, samt hur olika grupper i systemet för kunskapsstyrning bör involveras i förvaltningen.

Aktuellt

Samverkansgruppen har tagit fram en handbok för strukturerad vårdinformation.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som samverkansgruppen har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd strukturerad vårdinformation

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Kristin Schoug Bertilsson, SKR

kristin.bertilsson@skr.se

Erika Ericsson, SKR

erika.ericsson@skr.se

Ordförande

Patrik Sundström, Chief Digital Officer (CDO), SKR

Ledamöter

 • Monica Eriksson, verksamhetsutvecklare, Norra sjukvårdsregionen
 • Ragnberth Helleday, Chief Medical Informatics Officer (CMIO), Norra sjukvårdsregionen
 • Göran Karlström, medicinskt ledningsansvarig, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Vakant, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Patrik Georgii Hemming, Chief Medical Informatics Officer (CMIO), Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Sara Almvide, tillförordnad chef informatik och standardisering, Västra sjukvårdsregionen
 • Patrik Dahlqvist, verksamhetschef digital utveckling, Västra sjukvårdsregionen
 • Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Robert Sandell, chefsarkitekt för digitalisering IT/MT (medicinteknik), Södra sjukvårdsregionen
 • Mitko Capanov, Chief Medical Informatics Officer (CMIO), Södra sjukvårdsregionen
 • Mikael Stranne, chef arkitektursektionen, Inera