Publicerad 6 maj 2024

Insatsområde hälsodeklaration inför anestesi

Hälsodeklaration är en del i en större process, patientrapporterad data. Hälsodeklaration inför anestesi är ett antal frågor som patienten själv om möjligt ska besvara och som är relevanta för hur man planerar en säker och effektiv anestesi.

Bakgrund

En hälsodeklaration som är tillgänglig i rätt tid i vårdkedjan bidrar tydligt till just patientsäkerhet och en effektiv vård. Det rör sig om hundratusentals hälsodeklarationer som fylls i varje år. Formuläret behöver vara enkelt och tydligt. Men även själva processen kring att distribuera, fylla i och tillgängliggöra formuläret i relevanta delar i vårdkedjan är av yttersta vikt. Då antalet formulär som fylls i är så stort blir en nationell standard på området en viktig förbättring av vården i vardagen.

Det finns sedan tidigare en nationell standard för hälsodeklaration av professionsföreningen Svensk Förening för Anestesi- och Intensivvård (SFAI). Den är nu i behov av revision.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska fram en uppdaterad nationell standard för hälsodeklaration inför anestesi, både frågor och process, där processen inkluderar digital standard (informationsöverföring), koppling till kvalitetsregister, standardisering av termer och begrepp.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete i april 2024.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Karin Ahlzén, strukturerad vårdinformation, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

karin.ahlzen@skr.se

Ordförande

Christina Nilzon, specialistläkare anestesi och intensivvård samt ortopedi, AnOpIva Skellefteå, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Patrik Nilsson, specialistläkare anestesi och intensivvård, Sundsvalls sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Robin Krantz, specialistläkare anestesi och intensivvård, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Tommi Blom, specialistläkare anestesi och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Anna Blommengren, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Malin Stenman, operationssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Sara Hansson, specialistläkare anestesi och intensivvård och innovationsledare Innovationsplattformen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Viktoria Örtenwall, informatiker, Informatik och standardisering Västra götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen