Publicerad 4 juli 2023

Insatsområde donation

Organ- och vävnadsdonation har haft en stadigt positiv utveckling de senaste tio åren i Sverige, men donationsfrekvens, hur ansvar fördelas mellan olika aktörer och hur donationsarbetet organiseras varierar.

Uppdrag

En permanent nationell arbetsgrupp ska bidra till ökade möjligheter till donation och minskad variation genom spridning av kunskap om lämpliga arbetsformer och tillämpning av nya medicinska metoder och medicinsk teknik. Uppdraget omfattar huvudsakligen donation av organ och vävnader från barn och vuxna som avlidit inom intensivvården.

Arbetsgruppen ska

 • analysera praxis och kvalitet i donationsarbetet
 • kartlägga hur arbetet organiseras nationellt och regionalt och identifiera förbättringsområden
 • samordna insatser och samarbeta med nationella intressenter och organisationer
 • identifiera behov av kompetensutveckling och kunskapsstöd samt initiera insatser för att möta behoven
 • identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov.

Aktuellt

Under 2022 och 2023 ska arbetsgruppen

 • bevaka och sprida kunskap om ny lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter om donationer
 • utreda behov av och stödja etablering av sjukvårdsregionala donationscentrum eller liknande verksamheter
 • utreda möjligheten att ta fram ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för donationer
 • medverka till framtagande av en utbildning om donationer som kan användas vid högskolornas grundutbildning av läkare och sjuksköterskor
 • medverka till framtagande av nationella processindikatorer för vävnadsdonationer
 • medverka till ett nationellt breddinförande av Donation after circulatory death (DCD).

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Linda Andlöw, projektledare verksamhetsområde kirurgi, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

linda.andlow@rjl.se

Ordförande

Pia Löwhagen Hendén, överläkare anestesi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Frida Pärsson, intensivvårdssjuksköterska, intensivvårdsenheten Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Caroline Olofsson, intensivvårdssjuksköterska, intensivvårdsenheten Bollnäs sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Öystein Jynge, transplantationskoordinator, Regionalt donationscentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Annika Åkerlind, intensivvårdssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Regionalt donationscentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Markus Gäbel, transplantationskirurg, Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Hugosson, överläkare i anestesi, Intensivvårdsavdelningen (IVA) neonatal barn Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Carina Ulin, intensivvårdssjuksköterska, Norra Älvsborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Petra Vestlund, intensivvårdssjuksköterska, transplantationskoordinator, Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Eva Ahlgren Andersson, överläkare, Thorax-kärlkliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Joakim Ahvenainen, specialistläkare i anestesi och intensivvård, Anestesikliniken Växjö, Södra sjukvårdsregionen
 • Carina Forslund, biomedicinsk analytiker, vävnadskoordinator, Södra sjukvårdsregionen
 • Nils Ståhl, överläkare, Neurokirurgiska kliniken Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Peter Carstedt, patientrepresentant, Mer organdonation (MOD)