Publicerad 20 september 2023

Insatsområde strukturerad vårdinformation specialistpsykiatri

Det finns stora behov av strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin.

Bakgrund

En stor del av dokumentationen inom psykiatrin görs i nuläget i fritextformat. Det finns ett stort behov av att öka graden av strukturerad dokumentation, så att vårdpersonal får tillgång till rätt information i vården av den enskilda patienten. Det ger även möjlighet till bättre vård och effektivare arbetssätt. Strukturerad dokumentation skapar också bättre förutsättningar för uppföljning, till exempel genom ökad möjlighet till automatiserad informationsöverföring till nationella kvalitetsregister. Förbättrad regional och nationell uppföljning kan i sin tur användas för verksamhetsutveckling.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska skapa bättre förutsättningar för uppföljning inom specialistpsykiatrin genom en mer enhetlig och strukturerad dokumentation. Arbetet startar hösten 2023 och sker i samverkan med nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Karin Ahlzén, informatiker, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ordförande

Lise Bergman Nordgren, specialistpsykolog och psykoterapeut, Område Psykiatri Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

Region

  • Mattias Agestam, psykiater med god kunskap om informatik, Stockholms läns sjukvårdsområde, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Cecilia Svanborg, psykiater och psykoterapeut med god kunskap om kvalitetsregister inom området, Psykiatri Sydväst, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Mats Lööf, informatiker och psykiater, Informatik och standardisering Västra götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Martin Alexandersson, digitaliseringsledare, Psykiatriförvaltningen Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Kinga Ali, psykiatrisjuksköterska, Akutmottagning vuxenpsykiatri Kristianstad, Södra sjukvårdsregionen

Adjungerad

  • Kristofer Johansson, informatiker, Informatik och standardisering Västra götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen