Publicerad 28 mars 2024

Insatsområde enhetlig dokumentation av levnadsvanor

En arbetsgrupp har tagit fram en vägledning om hur information om levnadsvanor fångas upp, dokumenteras och följs upp på ett enhetligt sätt.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa (2017:30). Då hälso- och sjukvården idag inte har en enhetlig dokumentation av patienternas levnadsvanor, främst vad avser tobaksvanor, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet, har vården stora svårigheter att kunna leva upp till lagens intentioner om stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor.

En nyligen genomförd inventering av dokumentation av levnadsvanor bland de nationella kvalitetsregistren illustrerar läget. 71 av totalt 106 Nationella Kvalitetsregister besvarade enkäten. Av dessa rapporterade 29 register att man dokumenterade rökvanor, 11 alkoholvanor, 12 matvanor och 28 fysisk aktivitet. Olika skalor var ofta förekommande. För fysisk aktivitet dokumenterades främst fysiska begränsningar.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska arbeta för att öka dokumentationen om patienters levnadsvanor på ett enhetligt sätt. Då underlättas forskningens möjlighet att belysa levnadsvanornas roll, såväl för sjukdomsutveckling som för remission. Genom att återföra förvärvad kunskap till klinisk praktik skapas förutsättningar för nya vårdinsatser som ger patienten stöd till mer hälsosamma levnadsvanor.

Arbetet startade i december 2020 och ett förslag för vilka frågor som bör ställas till patienter har tagits fram. Frågorna har tagits fram med syfte att:

  • vara valida och ge svar som speglar verkligheten
  • vara lätta att använda för medarbetare i vården
  • generera information som kan återanvändas i olika sammanhang.

En vägledning är framtagen:

Vägledning dokumentation av levnadsvanor

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kristine Bergström, Norra sjukvårdsregionen

kristine.bergstrom@norrarf.se

Ordförande

Mats Börjesson, överläkare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Centrum för hälsa- och prestationsutveckling (CHP), Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet och Östra Sjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Irene Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen
  • Susanne Sverin, Socialstyrelsen
  • Kristine Schoug Bertilsson, Strukturerad vårdinformation
  • Karin Ahlzén, Strukturerad vårdinformation
  • Tomas Vikdahl, Strukturerad vårdinformation

Adjungerad

Hans Lingfors, specialistläkare allmänmedicin, ordförande för ämnesgrupperna för levnadsvanor Nationellt kliniskt kunskapsstöd