Publicerad 14 oktober 2021

Insatsområde levnadsvanor

Arbetsgruppen ska både ta fram ett nationellt vårdprogram och ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för levnadsvanor.

Uppdrag

Åtgärder som påverkar eller motverkar ohälsosamma levnadsvanor hos en person med en specifik sjukdom, också bör ses som en viktig del i själva behandlingen. Målet är att kunskap om levnadsvanor och metoder smidigt ska integreras inom olika diagnosområden.

De metoder som prioriteras i Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018) utgör kunskapsbasen i arbetet. Hälso- och sjukvårdens roll är att i dialog med patienten individanpassa åtgärderna med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet.

Nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Det finns idag ett flertal regionala vårdprogram som vägledning för hälso- och sjukvårdens arbete för att ge stöd till patienter ifråga om förändrade levnadsvanor. Arbetsgruppen har använt dessa regionala vårdprogram för att utforma ett nationellt vårdprogram för levnadsvanor. Målet är att skapa förutsättningar för att göra det lokala och regionala arbetet mer enhetligt och förenkla rutiner, vilket ska höja insatsernas kvalitet och effektivitet.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för levnadsvanor

Levnadsvanor skall integreras i samtliga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
Vårdprogram levnadsvanor och den generiska modellen för arbete med levnadsvanor i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp inkluderar metoder vid ohälsosamma levnadsvanor. Detta ger säker och konkret vägledning för hur stöd till levnadsvaneförändringar kan genomföras och integreras i övriga vårdprocesser. Därmed skapas större förutsättningar för vården att hantera ohälsosamma levnadsvanor på ett strukturerat sätt.

Aktuellt

Nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kristine Bergström, sjuksköterska, Norra sjukvårdsregionen

kristine.bergstrom@norrarf.se

Ordförande

Lars Jerden, specialistläkare allmänmedicin, Jakobsgårdarnas akademiska vårdcentral, Borlänge, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Malin Skogström, specialistläkare allmänmedicin, enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Karin Kauppi, dietist, Vårdkvalitetsenheten, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Cecilia Edström, fysioterapeut, Folkhälsoenheten Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Christine Anderhov Eriksson, dietist, Barnhälsovårdsenheten Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sven Andreasson, Beroendecentrum, Stockholm, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sara Haile, specialistsköterska, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Roger Olsson, ortoped, Ortopedkliniken Östersund, Norra sjukvårdsregionen
 • Kjell Olsson, dietist, processledare på Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Helen Sundberg, fysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Ellen Brynskog, sjuksköterska, Regionalt cancercentrum väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Mari Huthane, distriktssköterska, Region Norrbotten, ledamot i Nationella primärvårdsrådet, Norra sjukvårdsregionen
 • Lena Pomerleau, specialistläkare allmänmedicin, Region Stockholm, ledamot i Nationellt programområde äldres hälsa, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Hans Lingfors, specialistläkare allmänmedicin, ordförande för ämnesgrupperna för levnadsvanor Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Christina Dahlström, patientrepresentant, Reumatikerförbundet
 • Peter Edfelt, patientrepresentant, Riksförbundet HjärtLung

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård