Publicerad 15 februari 2023

Vårdförlopp KOL

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för KOL.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Cirka tio procent av befolkningen över 40 år har KOL, vilket är ungefär 500 000 personer, men underdiagnostiken är betydande.

Vårdförloppet för KOL fokuserar på hur vi tidigt ställer rätt diagnos, så att insatta åtgärder, varav rökstopp är den viktigaste, gör störst nytta. Genom att tydliggöra de åtgärder som ska gälla alla patienter med misstanke om KOL i hela landet, kommer omotiverade skillnader att minska. Detta berör särskilt frågor kopplade till utförande av lungfunktionsundersökning och vård utifrån professionell samverkan samt skriftlig behandlingsplan som även inkluderar uppföljning. Ett viktigt moment är tolkning av dynamisk spirometri.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att identifiera fler personer med KOL och öka tillgängligheten till en effektiv och god vård. Vårdförloppet inleds vid misstanke om KOL och avslutas när en skriftlig behandlingsplan upprättats tillsammans med patienten och ett första uppföljningsbesök har genomförts.

Stödmaterial

Presentation vårdförlopp KOL (PPTX) Powerpoint, 4 MB.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Caroline Stridsman, ordförande i nationell arbetsgrupp astma och KOL, inklusive luftvägsallergi

Peter Edfelt, patientrepresentant i nationell arbetsgrupp astma och KOL, inklusive luftvägsallergi

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård