Publicerad 19 juni 2024

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), vårdförlopp

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vårdförlopp för KOL finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp KOL, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

Cirka tio procent av befolkningen över 40 år har KOL, vilket är ungefär 500 000 personer, men underdiagnostiken är betydande.

Vårdförloppet för KOL fokuserar på hur vi tidigt ställer rätt diagnos, så att insatta åtgärder, varav rökstopp är den viktigaste, gör störst nytta. Genom att tydliggöra de åtgärder som ska gälla alla patienter med misstanke om KOL i hela landet, kommer omotiverade skillnader att minska. Detta berör särskilt frågor kopplade till utförande av lungfunktionsundersökning och vård utifrån professionell samverkan samt skriftlig behandlingsplan som även inkluderar uppföljning. Ett viktigt moment är tolkning av dynamisk spirometri.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att korrekt diagnos ställs tidigt och att alla patienter med KOL erbjuds en effektiv och god vård i enlighet med nationella och internationella vård- och behandlingsriktlinjer.

Vårdförloppet publicerades 2020 och reviderades 2023.

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp KOL (PDF) Pdf, 624 kB.

Presentation vårdförlopp KOL (PPTX) Powerpoint, 3 MB.

Seminarium

Den 27 september 2023 hölls ett digitalt seminarium om vårdförlopp för KOL. Du kan se det i efterhand.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Nikolaos Pournaras, ordförande i NAG

Christina Wandt, patientföreträdare i NAG

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.