Publicerad 14 oktober 2021

Vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för förstagångsinsjuknande i schizofreni.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Vårdförloppet gäller för personer som insjuknar för första gången och där diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd bekräftas. Vårdförloppet omfattar utredande och behandlande åtgärder från att det finns misstanke om psykos till personens första årsuppföljning.

I nuläget kan det dröja relativt länge innan personer med dessa tillstånd omhändertas på rätt vårdinstans och får rätt insatser. Detta riskerar att försämra prognosen. Ungefär hälften av de som drabbas av schizofreni lever med problem som kräver omfattande och kontinuerliga vård- och stödinsatser. Många personer behöver också mer stöd än de erbjuds. Den övergripande målsättningen är att öka tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser för målgruppen.

Insatser enligt vårdförloppet ökar förutsättningarna för en god prognos, bevarad funktionsförmåga, snabb återhämtning och minskad risk för återinsjuknande vilket därmed förebygger onödig akutvård och försämring. Även behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder minskas. Vårdförloppet innebär även att delaktigheten ökar för person och närstående och att behovet av samordning av insatser tillfredsställs.

Presentation om vårdförloppet

Presentation vårdförlopp schizofreni (PPT) Powerpoint, 13 MB.

Filmer om vårdförloppet

Åsa Höij, patientrepresentant i Nationell arbetsgrupp schizofreni och liknande tillstånd

Louise Kimby, processledare i Nationell arbetsgrupp schizofreni och liknande tillstånd

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård