Publicerad 31 januari 2022

Kunskapsstöd strukturerad vårdinformation

Information som hanteras i olika vårdinformationssystem bör registreras och lagras på ett strukturerat sätt, så att det är känt vilken typ av information som hanteras var i systemet och på vilket sätt den är uttryckt. I grunden handlar det om att ha ordning och reda på informationen i den ständigt växande floran av it-system.

Information som skapas i olika it-system kan uttryckas mer eller mindre strukturerat. Strukturerad vårdinformation innebär att informationen i vårdens processer följer en enhetlig terminologi, till exempel att tidsangivelser eller mätvärden registreras på ett enhetligt sätt, och att termer i vissa fall kopplas ihop med en kod. Koden behövs bland annat för att det ska vara möjligt att använda olika termer för samma begrepp, och för att termerna ska kunna tolkas lika oavsett it-system. Att arbeta för en mer strukturerad vårdinformation innebär inte att helt gå bort från fritext i journaldokumentationen, utan det handlar om att strukturera delar som behöver kunna tolkas enhetligt, för att information ska kunna återanvändas på ett effektivt sätt i olika sammanhang utan att tappa i betydelse.

Ökar effektiviteten och patientsäkerheten

Genom att ha ordning och reda på vårdinformationen blir det möjligt att använda den på ett effektivt och patientsäkert sätt. Det blir möjligt att styra vilken information som visas och hur den presenteras. Möjligheterna för ett patientsäkert informationsutbyte ökar om det är möjligt att tolka informationen korrekt för såväl maskin som människa.

Strukturerad vårdinformation i kunskapsstyrningsarbetet

Kunskapsstyrningsarbetet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är bland annat att kunskapen ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte för att åstadkomma en god och jämlik hälsa och vård. För att det ska vara möjligt behöver det finnas förutsättningar för att dels tillgängliggöra kunskapen på ändamålsenliga sätt i olika situationer, dels analysera hälso- och sjukvårdens verksamhet på sådana sätt att kunskapen kontinuerligt kan utvärderas och utvecklas. En grundläggande beståndsdel för detta är en fungerande informationshantering. Den omfattar den information som samlas i kunskapsstöd för vården, liksom den som genereras varje gång en patient har kontakt med vården.

Informationen behöver kunna tillgängliggöras och bearbetas för att stödja patientens fortsatta vård och för att utvärdera och utveckla vården som system. För att detta ska vara möjligt krävs en gemensam syn på informationen vilket förutsätter en enhetlig terminologi och struktur. Med andra ord är arbetet med strukturerad vårdinformation centralt för att möjliggöra och utveckla kunskapsstyrningen.

Ett mer utförligt resonemang om detta finns i handboken för regionernas gemensamma arbete med strukturerad vårdinformation.

Handbok för strukturerad vårdinformation

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.