Publicerad 4 augusti 2021

Definiera problem och formulera mål

Teamet är formerat. Uppstartsmötet tar upp arbetsformerna för teamet, och startar arbetet med att skapa en gemensam bild av varför förbättringsarbetet behöver genomföras.

Det mål som är satt regionalt diskuteras i teamet och teammedlemmar återger lite av den forskning som ligger till grund för målet. Facilitatorn lägger mycket tid i början på att teamet definierar vad problemet egentligen är för att få samsyn.

Teamet definierar problemet så här:

"Under senaste året har patienter med konstaterad höftfraktur inte opererats inom 24 timmar vilket skapar lidande för patienterna och ineffektiv verksamhet."

I uppföljningen redovisas måluppfyllelse löpande per månad angivet i procent. Under ett år har målet inte nåtts en enda gång. Att nå målet 80 procent mer stabilt verkar nästan omöjligt. Hur skulle det gå till?

Nuläge

Klicka på bilden för att förstora den.

Teamet har en samsyn kring problemdefinitionen och är motiverade att tillsammans genomföra förändringar som skulle förbättra situationen för patienterna. Sedan tidigare har man infört rutinen att inte köra patienten till akuten utan, om det går, direkt till röntgen. Kanske finns det mer att göra.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård