Publicerad 4 augusti 2021

Lärande och nästa steg

Lärande och nästa steg handlar om att teamet reflekterar över hela förbättringsprocessen.

Resultatet återrapporterades till sponsorn. Teamet gavs direkt i uppdrag att informera om lärdomarna för sjukhusets ledningsgrupp. En del av lärdomarna rör själva förbättringsprocessen. Oavsett vilken metodik som används så är det en fördel att det finns en systematik att följa. Flera i teamet ansåg att det var utmanande att diskutera problemdefinitionen för länge, men förstod sedan kraften i att man hade en gemensam bild att återvända till.

Till sjukhusets ledning tog teamet också upp behovet av att sluta presentera uppföljning för övergripande och i medeltal. Teamet menade att viktig information gick förlorad och att man missade viktiga förbättringsmöjligheter. Pulsmötena skapade ett gemensamt ägande av hela processen. För att mötena ska fungera krävs det att information återkommande kan ges. Teamet föreslog att en halvtidstjänst skulle skapas med uppdrag att vara processmedarbetare. Det finns sjukhus som har denna typ av funktion med lyckat resultat.

Det behövdes även bättre operationsplanering samt planering av vårdplats på avdelning efter operation. Teamet har kunskap om hur många patienter som blir opererade per månad, vilket då också borde kunna leda till att vårdplatser “paxas” på vårdavdelningen. Patient och närståendes involvering i förbättringsarbetet togs också upp som viktig del i det fortsatta arbetet.

Nästa steg i förbättringsarbetet är att ta vidare några av dessa förbättringsidéer till nästa testcykel.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård