Publicerad 14 oktober 2021

Förutsättningar

Resultaten i verksamheten visar att vi inte arbetar enligt fastställda mål. Höftledspatienter opereras inte i tid.

Uppföljningen visade att sjukhuset under det senaste året inte nått 24-timmarsmålet. Varje månad får ledningen uppföljningsinformation om måluppfyllelsen, och bestämde i februari att resultatet måste förbättras. Uppdraget gick till ansvariga chefer för anestesi/operation och ortopeden. En facilitator med förbättringskompetens tillsattes för att vägleda förbättringsarbetet. Facilitatorn stämde av med ansvariga chefer om dels vilka resurser som behövdes dels skapa samsyn kring hur rapporteringen av arbetet framöver behöver ske. Chefen för ortopeden fick rollen som sponsor för förbättringsarbetet vilket innebar att kontinuerligt stämma av med facilitator samt rapportera till sjukhusets ledningsgrupp om hur arbetet fortskrider. Andra intressenter i ledningssystemet identifierades.

Ledningssystemet

Klicka på bilden för att förstora den.

Förbättrings- och implementeringsteam

Teamet som rekryterades representerar patientprocessens organisatoriska omfattning på sjukhuset. Teamet är därmed multiprofessionellt. Facilitatorn hade tillsammans med sponsorn definierat omfattning utifrån patientens resa genom att översiktligt beskriva vilken resa patienten gör på sjukhuset. Omfattningen av förbättringsarbetet är i detta fall begränsat till att starta från prehospital vård till att patient skrivs ut. Om omfattningen skulle varit större, som att till exempel ha startat i där de äldre personerna ofta faller, skulle förbättringsarbetet ha involverat fler intressenter som till exempel kommunala aktörer. Sponsor och facilitator beslutade att starta förbättringsarbetet inom den verksamhet de ägde beslutsmandat inom som ett första steg, men att detta senare kunde vidgas, när förbättringar genomförts.

Fundamental knowledge

Klicka på bilden för att förstora den.

Den översiktliga processbeskrivningen, en första skiss, som revideras i takt med att kunskapen ökar, beskriver den process som patienten upplever. I detta exempel rekryteras förbättringsteamets medlemmar från de organisatoriska enheter som finns med i processen. Fundamental knowledge står det som rubrik, vilket myntades av Deming. Fundamental knowledge betyder helt enkelt att de personer som har högst kunskap om vad som händer i verksamheten finns just i verksamheten. Om förändringar ska göras som leder till förbättringar behöver personer nära verksamheten finnas med i förbättringsarbetet. Teamets medlemmar har stor kunskap om verksamheten i praktiken och har också goda kommunikationsmöjligheter. Facilitatorns uppdrag att leda och koordinera arbetet samt rapportera till sponsorns löpande om arbetets utveckling. Övriga i teamet kommer från akutsjukvård (där även prehospital vård ingår), röntgen, medicinsk akutvårdsavdelning, ortopedi och ortopediavdelningen samt anestesi, operation och intensivvård.

Förbättrings- och implementeringsteam

Klicka på bilden för att förstora den.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård