Publicerad 4 augusti 2021

Problemlösning

I problemlösningsfasen återvänder teamet till sin processkarta och tar upp de områden där man identifierat uppenbara förbättringsområden.

Processkartan visar framförallt på tre områden: patient direkt till röntgen, medicinsk protokoll för anestesibedömning och operationsplanering.

Problemlösning

Klicka på bilden för att förstora den.

Facilitatorn ökar detaljeringsgraden i vad teamet anser bidrar till problemet. Detta kan göras med ett fiskbensdiagram. I huvudet på diagrammet sätts själva problemet som är “patienter med höftfraktur operas för sent”. I själva fiskbenen finns det ett antal områden som på olika sätt bidrar till att problemet finns. Benen kan kategoriseras av teamet självt men i det här fallet utgår teamet från en känd standard för fiskben. Teamet tar några av de post-it-lappar de redan hade från processkartläggningen, och kategoriserar utifrån de olika kategorierna. Teamet kommer fram till att det finns en fördröjning som relaterar till att det medicinska protokollet för anestesibedömning kanske inte är känt, eller används som det är tänkt av alla. Dessutom har dokumentet inte uppdaterats på ett tag. Att uppdatera och kommunicera detta dokument blir en förbättringsidé att ta vidare.

Teamet diskuterar om det går att skapa lediga standardtider för höftfrakturpatienterna tidigt varje dag, ifall det finns en patient för operation. Hypotesen är att då skulle variationen minska. Vidare analys om när operationerna kommer igång behövs, och ett team får i uppdrag att kartlägga detta. Andra förbättringsidéer som kommer fram handlar om kommunikationen i hela flödet och hur visualisering skulle kunna göras. Teamet vill starta i liten skala och beslutar att gå vidare med förbättringsidéerna.

Fiskbensdiagram

Klicka på bilden för att förstora den.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård