Publicerad 20 juni 2024

Vårdförlopp palliativ vård

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för palliativ vård.

Vårdförlopp för palliativ vård finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp palliativ vård, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

Palliativ vård innebär att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med livshotande sjukdom. Detta sker under beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. I vården ingår även stöd till patientens närstående. I nuläget finns det omotiverade skillnader i den palliativa vården, med ojämn tillgång till vård såväl geografiskt som diagnosmässigt.

Ett palliativt förhållningssätt tidigt i sjukdomsförloppet, parallellt med eventuell livsförlängande behandling, har visat sig vara bra för patienter, närstående och vårdpersonal. I de flesta fall kan patientens palliativa behov tillgodoses av personal med grundläggande kompetens i palliativ vård (allmän palliativ vård).

Vårdförloppet gäller för samtliga vårdgivare som vårdar patienter med en eller flera livshotande sjukdomar som kan leda till döden inom veckor, månader eller år. Vårdförloppet gäller oavsett diagnos, ålder, bostadsort, vårdform och förväntad livslängd. Vårdförloppet inleds vid misstanke om palliativa vårdbehov, till dess att patienten dör och närstående har erbjudits efterlevandesamtal, eller när behov av palliativ vård upphör.

Övergripande mål med vårdförloppet är ökad jämlikhet och kvalitet, genom att bland annat öka kunskapen om att identifiera patienter med palliativa vårdbehov, erbjuda berörda patienter och närstående samtal om förväntat sjukdomsförlopp, prognos och behandlingsintention samt bidra till att fler patienter får tillgång till ett strukturerat palliativt omhändertagande. Dessa åtgärder förväntas öka andelen patienter som får tillgång till bättre palliativ vård.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp palliativ vård (PDF) Pdf, 222 kB.

Kvalitetsunderlag vårdförlopp palliativ vård (PDF) Pdf, 980 kB.

Stödmaterial

Presentation

Presentation vårdförlopp palliativ vård (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Seminarium

Ett digitalt seminarium om vårdförloppet hölls 6 december 2022. Det spelades in och du kan se det i efterhand.

Frågor och svar seminarium palliativ vård (PDF) Pdf, 162 kB.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Ursula Scheibling, ordförande i NAG palliativ vård

Elsy Samuelsson, närståendeföreträdare i NAG palliativ vård

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.