Publicerad 2 januari 2024

Vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.

Vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom hittar du under kunskapsstöd för äldres hälsa på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Äldres hälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Bakgrund

Varje år insjuknar cirka 24 000 personer i en demenssjukdom och ungefär lika många avlider. Uppskattningsvis lever 130 000 till 150 000 personer med en demenssjukdom. Kognitiv svikt påverkar därtill även många anhöriga och närståendes vardag.

Åldern är den enskilt viktigaste riskfaktorn för att insjukna i en demenssjukdom. Andelen personer med diagnosen lindrig kognitiv funktionsnedsättning ökar i Sverige. Symtomen är vid denna diagnos inte lika omfattande som vid en demenssjukdom, uppföljning är dock viktig då cirka 30 procent av de personer som får diagnosen insjuknar i en demenssjukdom inom ett år.

Kognitiv svikt kan orsakas av många olika tillstånd och sjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom, pannlobsdemens, sjukdomar i hjärnans blodkärl, hjärnskada, infektioner och alkoholmissbruk. Det är viktigt att utreda för att komma fram till vilken sjukdom som en person har, det är också viktigt att utreda för att utesluta andra sjukdomar.

Mål

Det övergripande målet med vårdförloppet är att fler personer med kognitiv svikt som misstänks vara orsakad av demenssjukdom ska erbjudas utredning och att denna ska starta i ett tidigare skede. Till målen hör också att ge mer tydlighet och stöd till patienter och närstående, korta utredningstiderna samt att skapa bättre förutsättningar inom primärvården. Vårdförloppet vill stödja samverkan mellan olika huvudmän och bidra till att överbrygga mellan den vård som utförs i regionernas regi och den vård och omsorg som kommunerna erbjuder.

Omfattning

Vårdförloppet startar då sjukvården får kontakt med en person där den kognitiva svikten misstänks bero på demenssjukdom. Vårdförloppet avslutas vid bekräftad diagnos eller om misstanken om demenssjukdom inte kvarstår.

Presentation vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom (PPTX) Powerpoint, 8 MB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp kognitiv svikt (PDF) Pdf, 300 kB.

Seminarium

Det har hållits två seminarier om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. De spelades in och du kan se dem i efterhand.

Seminarium 19 oktober 2022

Film

Filmen beskriver mål och syfte med vårdförloppet. Medverkar gör Madelene Johanzon, ordförande i nationell arbetsgrupp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.