Publicerad 17 januari 2022

Vårdförlopp kritisk benischemi

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för kritisk benischemi.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Kritisk benischemi är den allvarligaste formen av benartärsjukdom med kritiskt låg blodtillförsel till benet och foten. Tillståndet kan obehandlat leda till både amputation och hot mot patientens överlevnad. Många patienter är äldre och har en samsjuklighet med diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.

I nuläget föreligger flera utmaningar i vården av kritisk benischemi. Det finns en risk att individer med kritisk benischemi identifieras för sent för att kunna rädda benet, att patienter under lång tid vårdas för svårläkta fotsår utan att den underliggande cirkulationsstörningen uppmärksammas.. En del patienter har också svårt att utföra den egenvård de behöver samtidigt som deras behov av samordnade vård- och omsorgsinsatser inte alltid blir tillgodosedda.

Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om kritisk benischemi och avslutas vid uppföljning efter behandling.

Vårdförloppet har som övergripande mål att skapa en välorganiserad vårdkedja som minimerar onödiga väntetider för patienten och optimerar tillgängliga resurser. Vårdförloppet ger förbättrade möjligheter att riskbedöma patienter för ett effektivt omhändertagande.

Stödmaterial

Filmer

Ulf Hedin, ordförande för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet, om mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett vårdgivarperspektiv.

Mårten Falkenberg, kärlkirurg, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om införande av vårdförloppet i specialistvården.

Sara Tengvall, ST-läkare allmänmedicin, berättar om införandet av vårdförloppet i primärvården i Västra Götalandsregionen.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård