Publicerad 25 augusti 2021

Vårdförlopp höftledsartros – primärvård

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för höftledsartros – primärvård.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Variationen i omhändertagande av höftledsartros är relativt stor. En del patienter remitteras i ett för tidigt skede till röntgen och ortopedisk bedömning, vilket kan leda till försenad grundbehandling. Om patienten får grundbehandling tidigare kan detta bidra till minskade symtom och funktionsnedsättningar. Vårdförloppet verkar i linje med omställningen till Nära vård genom att fysioterapeuter i primärvården omhändertar patienter i större utsträckning.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om höftledsartros, eller vid försämring av tidigare känd höftledsartros. Vårdförloppet avslutas vid acceptabel funktions- och smärtsituation, vid annan diagnos som anledning till symtomen eller vid remiss för ortopedisk bedömning inför ställningstagande till kirurgi.

Presentation om vårdförloppet

Presentation vårdförlopp höftledsartros (PPTX) Powerpoint, 12 MB.

Filmer om vårdförloppet

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Gunilla Limbäck Svensson, ordförande i nationell arbetsgrupp höftledsartros

Ritva Elg, patientrepresentant i nationell arbetsgrupp höftledsartros

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård