Publicerad 10 april 2024

Insatsområde appendicit

Ett nationellt vårdprogram för diagnostik och behandling av akut appendicit för alla åldersgrupper ska tas fram. Mätbara variabler för vårdkvalitet för dessa patienter ska identifieras.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Analysera vårdkvalitet och praxis nationellt och internationellt.
  • Använda befintliga vårddata i regionernas system och ta fram underlag som kan belysa eventuella skillnader.
  • Undersöka hur vårddata registreras för att möjliggöra regionala jämförelser.
 • Identifiera och definiera behov av kunskapsstöd.
  • Ta fram ett nationellt vårdprogram.
  • Ta fram checklistor för klinisk användning med syfte att underlätta implementering och säkra följsamheten.
 • Identifiera mätbara variabler för vårdkvalitet genom att utveckla indikatorer och ta fram målnivåer.
  • Ta ställning till behovet av ett nationellt kvalitetsregister för appendicit.
 • Identifiera och definiera behov av kompetensutveckling.
  • Ta fram förslag på kompetensutveckling för specialistläkare och omvårdnadspersonal.
 • Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning och beskriva nya framtida potentiella behandlingsalternativ. Föreslå när kunskapsstödet behöver uppdateras.
 • Göra en plan för nationell förankring och implementering.
 • Göra en uppskattning av resursåtgång vid implementering av det framtagna kunskapsstödet både ur ett sjukvårds-och hälsoekonomiskt perspektiv. Exempel:
  • Vilka metoder eller behandlingar skall användas?
  • Kommer användande av radiologi att förändras (obs! joniserande strålning för olika åldersgrupper)?
  • Förändrat antibiotikabruk?

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Maria Dahlström Roos, regionutvecklare, koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling, Västra sjukvårdsregionen

maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Ordförande

Martin Salö, specialistläkare barnkirurgi, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Sara Sohlberg, specialistläkare kirurgi, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Catarina Tiselius, specialistläkare kirurgi, Västmanlands sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Elin Öst, specialistsjuksköterska barnsjukvård, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anders Rosemar, specialistläkare kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Roland Andersson, specialistläkare kirurgi, Svensk förening för kolorektalkirurgi, Sydöstra sjukvårdsregionen