Publicerad 12 juni 2024

Insatsområde adhd och autism

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd sprids och implementeras. Ett vård- och insatsprogram för autism ska tas fram.

Bakgrund

Socialstyrelsen konstaterar i Nationella riktlinjer för adhd och autism (2024) att vården och stödet till personer med adhd och autism varierar stort mellan olika regioner, kommuner och vårdformer.

De nationella vård- och insatsprogrammen ska öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ i primärvård, specialistvård, skola och socialtjänst.

Ett vård- och insatsprogram för adhd är framtaget.

VIP adhd

Uppdrag

En arbetsgrupp ska:

 • Ta fram ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för autism, som grundar sig på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism samt andra relevanta kunskapsstöd. Detta beräknas vara klart i december 2025.
 • Utveckla indikatorer för uppföljning av VIP autism. Utifrån framtagna indikatorer i VIP adhd och VIP autism ta fram förslag på hur programmen kan följas upp och utvärderas.
 • Förvalta och vid behov revidera VIP för att följa kunskapsutvecklingen.
 • Stödja arbetet med spridning och implementering av VIP på nationell nivå.
 • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan stödja implementeringen av VIP på regional och lokal nivå.
 • Samarbeta med andra nationella programområden, myndigheter, brukarorganisationer och professionsföreningar för att uppnå samordning och jämlika insatser nationellt.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt adhd

Kontaktperson och processledare

Anna Jonsson, sjuksköterska, regional verksamhetsutvecklare, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), Skåne, Södra sjukvårdsregionen

anna.m.jonsson@skane.se

Ordförande

Gunilla Granholm, specialistpsykolog, BUP Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • David Ardler, psykolog, avdelningschef Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Johan Söderlund, överläkare, vuxenpsykiater, WeMind Psykiatri Nacka och WeMind Mobil Psykiatri, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Tomas Alsiö, psykolog, vuxenpsykiatri, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Olga Wawrysewycz, psykolog, Emmaboda Hälsocentral, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sofia Carlin, psykolog, Vårdcentralen Limhamn i Malmö, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Maria Adenhav Lantz, socionom, regional utvecklingsledare, Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU), Socialtjänst Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Nina Micaux, familjebehandlare, Första linjen, Nacka kommun, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Thomas Westerberg, beteendevetare, enhetschef, Förvaltningen för funktionsstöd Göteborgs stad, Västra sjukvårdsregionen
 • Emma Lindeborg, socionom, samordnare, socialtjänst Jönköpings kommun, Sydöstra sjukvårdsregionen

Myndighet

 • Danijel Lukic, talesperson Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), Specialpedagogiska skolmyndigheten

Brukarrepresentant

 • Ann-Kristin Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention

Ledamöter och kontakt autism

Kontaktperson och processledare

Ida Andersson, psykolog, Barn- och ungdomshabilitering, Skåne, Södra sjukvårdsregionen

ida.m.andersson@skane.se

Ordförande

Gunilla Granholm, specialistpsykolog, BUP Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Sofia Näsström, specialpedagog, Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik, Norra sjukvårdsregionen
 • Eva Nordin-Olson, specialistläkare allmänmedicin, distriktsläkare och verksamhetschef Primärvården Mora, skolläkare Mora Kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Maria Marinopoulou, specialistpsykolog, Barn- och ungdomshabiliteringen Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Katja Raiskio Granum, sjukgymnast, Vuxenhabiliteringen Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Maria Zennertun, specialpedagog, Vuxenhabiliteringen Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Martina Barnevik Olsson, överläkare, specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri, PRIMA Järva, PRIMA Barn och vuxenpsykiatri, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ulrika Långh, psykolog, samordnare för habiliteringsprogram, Habilitering och Hälsa, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Lisa Westfors, logoped, metodstödjare Autismcenter små barn, Habilitering och hälsa, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ida Bäckström, arbetsterapeut, Habilitering och Hälsa Västra Götalandsregionen, Skövde, Västra sjukvårdsregionen
 • Susanne Sorge, psykiatrisjuksköterska, BUP, NU-sjukvården, Västra sjukvårdsregionen
 • Susanna Danielsson, barnneurolog och habiliteringsläkare, Barn- och ungdomshabiliteringens neuropsykiatriskt inriktade team, Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Lena Nylander, överläkare, Vuxenpsykiatri Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Johan Nyrenius, specialistpsykolog, Vuxenpsykiatri Helsingborg, Region Skåne, Södra Sjukvårdsregionen

Kommun

 • Martina Holmbom, psykolog, Gymnasieskola, Örnsköldsviks kommun, Norra sjukvårdsregionen
 • Jennie Näslund, näravårdsamordnare, socialtjänst Ånge Kommun, Norra sjukvårdsregionen
 • Anna-Carin Unnebäck, psykolog, enhetschef Central barn- och elevhälsa och verksamhetschef HSL, Hallstahammars kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sara Dahlberg, metodutvecklare, Gruppbostäder och servicebostäder LSS, Enskede-Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Maria Fahlqvist, enhetschef, Verksamhet Funktionsnedsättning, Falköpings kommun, Västra sjukvårdsregionen
 • Jenny Emanuelsson, rektor, Anpassad grundskola, Gislaveds kommun, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Petra Björne, FoU-koordinator, Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad, Södra sjukvårdsregionen

Myndighet

 • Johanna Benfatto, rådgivare, sakkunnig, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Stockholm

Brukarrepresentant

 • Cecilia Ingard, Riksförbundet Attention
 • Mats Jansson, Autism Sverige

Adjungerade

 • Lotta Johansson, verksamhetschef, socionom, Vård- och omsorgsförvaltningen Sundsvalls kommun, Norra sjukvårdsregionen
 • Lise Pettersson Roll, professor i specialpedagogik, Stockholms universitet
 • Maria Hall, tandsköterska, Mun-H-Center, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Petra Linnsand, psykolog, Specialistcentrum barn och unga, Angereds Närsjukhus, Västra sjukvårdsregionen