Publicerad 7 december 2022

Insatsområde obesitas

Obesitas (fetma) har i grunden många olika orsaker som påverkar och ökar risk för att utveckla denna folksjukdom av endokrin typ. Idag bedöms cirka 16 procent av befolkningen ha en utvecklad fetma.

Vården bedöms idag inte vara jämlik och det finns regionala skillnader i den strukturerade utredningen och behandlingen, både gällande medicinsk- och kirurgisk behandling. Det finns även en stigmatisering och brist på kunskap runt patientgruppen. Nationella kunskapsstöd saknas, men Socialstyrelsen håller på att ta fram en nationell riktlinje som blir klar under våren 2022.

Uppdrag

Det nationella programområdet avvaktar för närvarande med att definiera uppdraget för insatsen, med anledning av den nationella riktlinjen för obesitas kommande publicering och innehåll.

Målet är att öka kunskap och vägledning för behandling och därmed minskade regionala skillnader. I detta arbete förväntas samverkan ske med olika aktörer, kunskapsområden och vårdnivåer.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Niclas Abrahamsson, specialistläkare endokrinologi, Uppsala Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige