Publicerad 12 oktober 2023

Insatsområde långvarig smärta hos barn och ungdomar

Handläggningen av barn och ungdomar med långvarig smärta brister både i primärvården och den specialiserade vården. Vården är ojämlik och de flesta regioner saknar nationella kunskapsstöd för långvarig smärta hos barn och ungdomar.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska arbeta för att barn och ungdomar med långvarig smärta erbjuds god och jämlik vård i hela landet och att professionerna får stöd för att ge högkvalitativ och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. Insatsen ska öka kunskapen kring behandlingsstrategier och minska gapet mellan önskad och uppnådd vårdkvalitet. Arbetsgruppen samverkar med den nationella arbetsgruppen för långvarig smärta hos vuxna.

Långvarig smärta hos vuxna

Aktuellt

Ett nationellt vårdprogram för långvarig smärta hos barn och ungdomar är framtaget och publicerat under kunskapsstöd för barn- och ungdomshälsa på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Barn- och ungdomshälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, utvecklingsledare kommunalutveckling Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Eva Gåve, fysioterapeut, specialist inom pediatrisk fysioterapi, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Philipp Mittermaier, specialistläkare anestesi och intensivvård, barnsmärtenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Rikard Wicksell, docent och forskargruppledare, institutionen för klinisk neurovetenskap; psykolog och FoU-ansvarig, smärtkliniken Capio S:t Görans Sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Cecilia Grinsvall, läkare med specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomsmedicin samt smärtlindring, Drottning Silvias barnsjukhus och Smärtcentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Ellen Odéus, specialist arbetsterapi barn, enheten för arbetsterapi och fysioterapi barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Västra sjukvårdsregionen
  • Karin Berg, smärtsjuksköterska, barnsmärtenheten, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Ulla Caverius, specialistläkare smärtlindring, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
  • Malin Lanzinger, fysioterapeut, specialist inom smärta och smärtrehabilitering, barn- och ungdomsmottagning smärta, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
  • Gunilla Ekström, skolsköterska, Gislaveds kommun