Publicerad 16 januari 2024

Insatsområde obesitas hos barn och ungdomar

Barnobesitas (fetma hos barn) innebär ökad risk för obesitas i vuxen ålder och förtida död. Andelen svenska skolbarn i åldrarna 11–15 år med obesitas har mer än fördubblats sedan 1990. Insatsen är del i en nationell kraftsamling mot obesitas hos barn och ungdomar.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • kartlägga aktuellt forskningsläge
 • värdera befintliga regionala kunskapsstöd och utbud av stöd och behandling av obesitas hos barn och ungdomar
 • ta fram behandlingsrekommendationer för användning i patientmötet utifrån Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer
 • klarlägga samverkan mellan barnhälsovården, elevhälsan och primärvården
 • ta fram indikatorer och målnivåer för utvärdering och uppföljning
 • medverka till utveckling och användning av nationella kvalitetsregister
 • medverka till ordnat införande och ordnad utfasning av metoder
 • bidra med underlag för prioriteringar inför eventuella kommande statliga satsningar.

Arbetsgruppen samverkar bland annat med nationellt programområde (NPO) endokrina sjukdomar och NPO levnadsvanor, nationellt kvalitetsregister för barnobesitas (BORIS), Socialstyrelsen och Riksförbundet hälsa oberoende av storlek.

Aktuellt

Ett nationellt vårdprogram för långvarig smärta hos barn och ungdomar är framtaget och publicerat under kunskapsstöd för barn- och ungdomshälsa på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Barn- och ungdomshälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, utvecklingsledare kommunalutveckling Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Pernilla Danielsson Liljeqvist, specialistsjuksköterska barn- och ungdomsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Catharina Bäcklund, fysioterapeut, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Anders Forslund, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, Akademiska Barnsjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Helena Vilén, dietist, Akademiska barnsjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lotta Bjurvald, specialistfysioterapeut pediatrik, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Sven Klaesson, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karin Nordin, specialistsjuksköterska barn- och ungdomsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jovanna Dahlgren, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, Drottning Silvias barnsjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Lovisa Sjögren, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, Drottning Silvias barnsjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Malin Örn, specialistsjuksköterska barn- och ungdomsmedicin, Drottning Silvias barnsjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Anna Larsson, sjukgymnast, barn- och ungdomsenheten, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Eva Lundström Wolke, dietist, Länssjukhuset i Kalmar, Sydöstra Sjukvårdsregionen
 • Kajsa Järvholm, psykolog, Skånes universitetssjukhus Lund och Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Jenny Vinglid, generalsekreterare, Riksförbundet HOBS – Hälsa Oberoende av storlek