Publicerad 27 maj 2024

Insatsområde smärta

Patienter med kronisk smärta ska erbjudas en god och jämlik vård oavsett var i landet de bor. För att uppnå detta krävs nationella kunskapsstöd och samarbete mellan primärvården och specialistsjukvården.

Uppdrag

Rapporten ”Nationellt uppdrag: smärta” togs fram 2016, av en expertgrupp på uppdrag av den dåvarande nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK). Rapporten är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Den visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta. I rapporten står:

"Smärta är den vanligaste orsaken till besök i primärvården. Långvarig smärta utgör tillsammans med psykisk ohälsa de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning, och ofta finns samsjuklighet mellan diagnoserna. Långvarig smärta är ett påtagligt folkhälsoproblem i Sverige och globalt. Sammantaget medför smärta stort lidande för individen och höga kostnader för samhället."

I enlighet med rapporten fick en nationell arbetsgrupp i uppdrag att arbeta för ett bättre omhändertagande av patienter med långvarig smärta. Det skulle även leda till en mer resurseffektiv vård. Arbetsgruppen ska börja med att kartlägga befintliga vårdprogram och beslutsstöd för specifika långvariga smärttillstånd, identifiera vad som saknades och förankra arbetet på sjukvårdsregional nivå. Uppdraget startade 2019 och arbetsgruppen arbetar nu med att stötta implementeringen av det framtagna vårdförloppet.

Den nationella arbetsgruppens uppdrag var att:

 • Ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig (kronisk) smärta för vuxna. Arbetsgruppen har arbetat med vårdförloppet sedan 2020. Vårdförloppet ska bidra till kontinuitet, trygghet för patienten, samt förebygga osammanhängande vårdkontakter och mångbesökande.
 • Arbeta för att smärtvården nivåstruktureras enligt förslag i rapporten ”Nationellt uppdrag: Smärta”.
 • Arbeta för utbildning och kompetenshöjning inom området smärta, på olika nivåer i alla regioner.
 • Ge förslag och verka för förbättringar i kommunikation och samarbete mellan vårdnivåer, enligt återkoppling från både professionen och patientorganisationer som presenterades i rapporten ”Nationellt uppdrag: Smärta”.

Aktuellt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig smärta hos vuxna är framtaget.

Vårdförlopp långvarig smärta hos vuxna

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Anna Lagerkvist, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

anna.lagerkvist@skane.se

Ordförande

Marcelo Rivano Fischer, psykolog, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Gunilla Stenberg, fysioterapeut, Umeå Universitet, Robertsfors hälsocentral, Norra sjukvårdsregionen
 • Britt-Marie Stålnacke, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, Umeå Universitet, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Elsa Ekelin, läkare, Capio vårdcentral, Lekeberg, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sara Marklund, psykolog, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Gunilla Brodda Jansen, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, Karolinska Institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Carina Carlsson, sjuksköterska, Södertälje sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Monika Löfgren, fysioterapeut, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Olaf Gräbel, specialistläkare anestesi och intensivvårdsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Louise Samson, specialistläkare allmänmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Allan Abbot, fysioterapeut, Linköpings Universitet, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Mathilda Björk, arbetsterapeut, Linköpings universitet, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Nazdar Ghafouri, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Katharina Jansson, patientföreträdare, Personskadeförbundet RTP
 • Gunilla Göran, patientföreträdare, Reumatikerförbundet